Školní psycholog

 

Jmenuji se Pavla Dvořáková a na naší škole pracuji jako školní psycholožka od října 2021. Jsem absolventkou Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Dále jsem úspěšně absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci a kurz kreativní koučování dětí. Od března 2022 jsem také frekventantkou psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení, který organizuje DALET v Olomouci.

Konzultační hodiny:


Pondělí – 9:30 – 12:00
Úterý – 9:30 – 12:00

Středa – 10:00 – 12:00
Konzultaci je možné si domluvit osobně v kanceláři v přízemí (vstup přes kabinet výtvarných potřeb), telefonicky, mailem nebo přes třídní učitele.
Konzultaci je možné uskutečnit po předchozí domluvě v uvedené dny i mimo konzultační hodiny.

 

Co dělá školní psycholožka?

- poskytuje krizovou intervenci

- poskytuje psychologické poradenství pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti výchovných, výukových či osobních obtíží

- spolupracuje s pedagogy, aby se jim s dětmi pracovalo co možná nejlépe

- pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit příjemné třídní klima pro všechny žáky

- spolupodílí se na prevenci rizikového chování

- spolupracuje a zprostředkovává kontakt s dalšími organizacemi (např. neziskovými organizacemi, klinickými psychology, psychiatry, PPP, SPC)

- provádí anonymní screening, ankety a dotazníky

- mapuje třídní klima

 

Kdy se můžete obrátit na školní psycholožku?

Žáci:
- když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jak
se učit
- když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit

- když se necítíte ve třídě dobře nebo jste ohrožení (šikana, vydírání, agresivní chování,...)
- když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (učitelé,
spolužáci...)
- když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, nemoc, tréma, osamělost,
smutek...)
- když se děje doma něco, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota,
konflikty se sourozenci, partnery...)
- když potřebujete poradit s volbou povolání
- když si potřebujete o čemkoli popovídat

 

Rodiče a zákonní zástupce:

- pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte

- když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo

- když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí

- když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

- když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít

dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí v rodině, narození sourozence...)

- když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si

na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za

kamarády apod.)

- když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové

látky nebo se s někým takovým stýká

 

Jak probíhá spolupráce se školní psycholožkou

Psycholožka pracuje s dětmi buď skupinově, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psycholožkou.

Všem rodičům/zákonným zástupcům je předložen k podpisu generální souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se žák účastnil skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby měl možnost sám v případě potřeby psychologa kontaktovat.

 

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci žákovi (poradenství, diagnostika),

jsou o tom zákonní zástupci/zletilí žáci nejdříve informováni a na základě dohody

poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí. Teprve na základě tohoto

individuálního souhlasu může psycholog se žáky systematicky individuálně pracovat.

 

 

Zacházení s citlivými údaji

 

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Výjimku tvoří informace o trestné činnosti, na které se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci (popř. žáci).

 

Generální souhlas Individuální souhlas