Školní psycholog

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP).

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči.

Při poskytovaní psychologických služeb žákům, učitelům, rodičům, výchovným poradcům, ředitelům nebo jiným pracovníkům, kteří se podílejí na výchově a vzdělávaní, se školní psycholog řídí etickým kodexem práce psychologa i etickým kodexem práce školního psychologa.

 

Dodržuje všeobecně platná lidská práva a práva dítěte.

* řeší výchovné a vzdělávací potřeby žáků

* možnost poradenství pro žáky i rodiče

* poradenská a diagnostická péče

* kariérové poradenství

* krizová intervence

* spolupráce s rodinami žáků

* práce s třídními kolektivy

* metodická pomoc učitelům

* konzultační činnost

* koordinační činnost

* možnost on-line konzultací

Ve školním roce 2014 – 2015 jsou Vám k dispozici služby školní psycholožky. Můžete využít konzultací, poradenství, krizové intervence, či jen sdílení svých problémů a potíží. Společně se můžeme pokusit najít řešení pro Váš problém, nebo odhalit příčinu Vašich nesnází.

Konzultace jsou samozřejmě důvěrné, já sama jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

 

 

Těším se na naši budoucí spolupráci.

PhDr. Jarmila Kuchařová, školní psycholog

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
Nad Čertovkou 17
678 01  Blansko
 
Telefon: +420 516 410 630
Email: zvlsbk@tiscali.cz