Informace o zabezpečení ochrany osobních údajů

Informace o zabezpečení ochrany osobních údajů

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů s účinností 24. 4. 2019. Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.zsblansko.cz v dokumentu Kategorie a účel zpracovávaných osobních údajů (odkaz informace pro rodiče). Další dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí v sídle školy.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), čl. 37 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, § 14, jmenovala ředitelka školy pověřence na ochranu osobních údajů: Ing. Marcela Špundová, marcela.spundova@gyp.as, +420 603 753 484.

Na něho se obracejte pro řešení jakýchkoliv situací při zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení.

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Povinností školy jako správce osobních údajů je tímto zákonem se řídit a provést taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému zacházení s osobními údaji studentů, žáků a zákonných zástupců, a aby hájila jejich práva.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o ochraně osobních údajů, včetně kontrolních mechanismů, aby se do zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů (zákonný zástupce). Výslovný souhlas subjektu údajů musí být písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje, které škola zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců, zejména při přijímání ke vzdělávání, a také v průběhu jeho vzdělávání. Dalším zdrojem je hodnocení žáků v průběhu vzdělávání pracovníky školy. Škola může získat také informace od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden. Údaje se mohou také získávat při přestupech žáka z jiné školy.

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen škole předat, což převážně ukládá zákon č. 561/2004 SB., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 Školského zákona a zákona o archivnictví a spisové službě.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na:

· přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,

· opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů.

Tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů. Student, žák nebo zákonný zástupce má právo na výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů není oprávněné. Pokud je názoru, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, může podat stížnost řediteli školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Blansku dne 01. 09. 2022

 

 

 

Mgr. Bc. Jarmila Baletková

ředitelka školy