Kategorie a účel zpracovávaných osobních údajů

Kategorie a účel zpracovávaných osobních údajů

Správce osobních údajů:

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

Nad Čertovkou 17
678 01 Blansko

Tel.:516 410 630

Email: baletkova@zsblansko.cz

Pověřenec:

Ing. Marcela Špundová

Tel.: +420 603 753 484

Email: marcela.spundova@gyp.as

ZŠ Blansko, Nad Čertovkou zpracovává osobní údaje podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání osobních údajů se nevztahuje oznamovací (registrační) povinnost, ZŠ Blansko, Nad Čertovkou má povinnost zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání, byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách www.zsblansko.cz.

 

1.

Účel zpracování

Kvůli správci

Nutné k plnění povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zákony, ze kterých vyplývají povinnosti)

Personální a mzdová agenda zaměstnanců (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, odvody sociálního a zdravotního pojištění, dále pro účely důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a evidenčních listů důchodového pojištění, statistické účely, pro účely čerpání ze sociálního fondu, při vysílání na preventivní lékařské prohlídky a likvidaci pracovních úrazů) dle:

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

· Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

· Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

· Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

· Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

· Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

· Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

· Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění důchodového zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

· Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.

· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Kvůli subjektu údajů

Uchazeči o práci

Kategorie osobních údaj

· adresní a identifikační údaje

· popisné údaje

· údaje o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

· zaměstnanci

Kategorie příjemců

správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

45 let po ukončení pracovního poměru

2.

Účel zpracování

Dokumentace žáků
a) osobní dokumentace žáků,
b) dotazníky žáků,
c) údaje o žácích z pedagogicko-psychologické poradny,
vedená na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údaj

· adresní a identifikační údaje

· zvláštní kategorie osobních údajů

· popisné údaje

údaje o jiné osobě

Kategorie subjektu údajů

žáci školy

Kategorie příjemců

správce osobních údajů
Ústav pro informace ve vzdělávání
Správa sociálního zabezpečení

Doba uchování

školní matrika - 45 let
osobní spisy žáků - 20 let
třídní knihy - 10 let

kniha úrazů – 5 let

Záznamy o úrazu – 10 let

3.

Účel zpracování

Kniha úrazů a Záznamy o úrazu dle zákonů:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kategorie osobních údaj

identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

žáci,
zaměstnanci

Kategorie příjemců

správce osobních údajů, rodiče – zákonní zástupci žáků

stanovené orgány a instituce (dle okolností – Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce)

Doba uchování

Kniha úrazů - 5 let
Záznamy o úrazu - 10 let

4.

Účel zpracování

Evidence strávníků jídelny ZŠ Blansko, Nad Čertovkou dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údaj

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů

žáci a zaměstnanci

cizí strávníci

Kategorie příjemců

správce osobních údajů

Doba uchování

1 rok po skončení školního roku

 

V Blansku dne 1. 9. 2022

Mgr. Bc. Jarmila Baletková

ředitelka školy