Historie

Naše škola má v městě Blansko dlouholetou tradici.

Zvláštní škola v Blansku  (dále jen ZvŠ) byla zřízena 1. září 1956  jako jedna třída zvláštní školy se  spojenými ročníky v budově Osmileté střední školy (dnes Základní škola TGM Blansko),  pod  jejíž správu spadala. Učitelka této třídy měla již tehdy plnou aprobaci pro vyučování na školách  pro mládež vyžadující zvláštní péči (ŠMVZP).

Teprve ve školním roce 1958-1959  se stala ZvŠ samostatnou školou s vlastním ředitelstvím a dvěma třídami. Se zvyšujícím se počtem žáků přibýval i počet tříd.

V roce 1967 – 1968 se žáci vzdělávali již v pěti třídách. Prostory pro ZvŠ nestačily, proto byla výuka vedena současně na třech místech – ZŠ TGM, ZŠ na Dvorské ul. a v Závodním klubu ČKD Blansko.

Od 15.11. 1968 bylo pak 5 tříd soustředěno na tehdejší ZDŠ na Leninově ulici a jedna třída zůstala  v budově Základní školy na Dvorské ulici.

Od 1. září 1971 byla slavnostně otevřena nová budova ZvŠ, a to na ulici Sadová. Devět ročníků bylo rozděleno do šesti tříd. Ve cvičné kuchyni byla zřízena jídelna pro žáky a zaměstnance školy. Obědy se dovážely ze školní kuchyně při Základní škole na Erbenově ulici. Budova byla ligusová a měla mít dočasný charakter. Ovšem skutečnost byla taková, že zde výuka probíhala 28 roků.

Počet žáků stále  narůstal a i tato budova kapacitně nepostačovala. Dvě třídy byly proto na několik let umístěny do integrované části Blanska, na Klepačov, odtud byly posléze přestěhovány do budovy na ulici B. Němcové v Blansku, za dva roky pak do budovy po zaniklé mateřské škole na ulici K. J. Mašky v Blansku.

Teprve od září 1999 probíhá výuka žáků školy v nově postavené budově trvalého charakteru, která se nalézá v části Blanska zvané Písečná. Tímto škola získala téměř veškeré zázemí, které potřebuje ke svému provozu, tj. třídy, školní družinu, odborné učebny  (dílna, cvičná kuchyně, výtvarná pracovna), tělocvičnu, školní kuchyni a jídelnu. Od června 2003 má škola  ve svém areálu vybudováno i  malé hřiště s umělým povrchem.

Nový školský zákon – zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  - přinesl ZvŠ změnu jejího druhu, stává se základní školou.

Dále pak, s účinností od 1. září 2005, udělil zřizovatel ZvŠ  v nové zřizovací listině škole jiný název, a to Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17.