Školní metodik prevence

Oblasti činnosti školního metodika prevence

* 1. Metodické a koordinační činnosti

* 2. Informační činnosti

* 3. Poradenské činnosti

1. Metodické a koordinační činnosti

* Tvorba a realizace preventivního programu školy

* Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

* Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy

* Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti

* Spolupráce s výchovným poradcem školy

* Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP

2. Informační činnosti

* Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy

* Získávání nových odborných informací a zkušeností

* Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

* - Tvorba a aktualizace školní nástěnky

3. Poradenské činnosti

* Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování.

* Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště