Speciální pedagog

Speciální pedagog, logoped


Diagnostická a depistážní činnost:

Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka.


Konzultační, poradenská a intervenční činnost:

Individuální či skupinová speciálně pedagogická péče (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační a stimulační).

Účast na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory.

Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření.

Zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

Konzultace a poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy.


Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti:

Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby, se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.

Besedy a osvěta (zejména zákonným zástupcům).


Logopedická péče:

Orientační logopedické vyšetření a depistáž poruch komunikace.

Stanovení a provádění logopedických intervenčních postupů (např. stimulačních, edukačních a reedukačních).

Poskytování logopedické péče žákům s narušenou komunikační schopností.

Podpora senzomotorického, kognitivního a sociálního rozvoje k vytváření primárních školních dovedností a k prevenci vzniku specifických poruch učení.

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy při zajišťování podmínek ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností.

Metodická podpora zákonným zástupcům žáků s vadou řeči.

Zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči.

Spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky a zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště.