Výchovný poradce

Oblasti činnosti výchovného poradenství

 

Kariérové poradenství

 

* Předávání informací o středních školách (propagační materiály, přehledy středních škol v Jihomoravském kraji).
* Zajišťování skupinových návštěv žáků v IPS Úřadu práce v Blansku.

* Předávání informací a propagačních materiálů o burzách a veletrhu středních škol.

* Organizace podávání přihlášek ke studiu na středních školách, metodická pomoc při vyplňování, zajištění odesílání přihlášek.

* Individuální poradenství v oblasti volby povolání.

* Besedy se zástupci středních škol pro rodiče na třídních schůzkách, pro žáky v rámci výuky.

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

* Návrhy na vyšetření žáků, informace o poradenských zařízeních v okolí místa školy.

* Vypracování přehledu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

* Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s žáky se speciálnímí vzdělávacími potřebami.

* Zadání, metodická pomoc a kontrola při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a pro některé žáky se SVP.

* Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.

 

Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

* Metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s nadanými žáky.

* Pohovory se žáky se špatným prospěchem.

* Konzultace s rodiči při výchovných a výukových problémech žáků.

 

Problémy spojené se školní docházkou

* Řešení neomluvené absence a výchovných problémů.